भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

सम्पर्कः

भारतवाणी परियोजना

भारतीयभाषासंस्थानम्, मानसगङ्गोत्री, हुणसूरु मार्गः, मैसूरू५७०००६

दूरवाणी : +९१८२१२५१५८२० (निदेशकः)

स्वागतकक्ष्या +९१८२१२३४५०००

फैक्स् : +९१८२१२५१५०३२ (कार्यालयः)

विपत्रम् : info@bharatavani.in

Our location:

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App